058-6663221

MY LIFE - לחיות טוב יותר

מיכל מגוס וליאת בויקו- עובדיה

מיכל מגוס וליאת בויקו- עובדיה

תאריך: 21/06/2015

שלום רב, ברצוננו להביע את הערכתנו ולהודות לגב' אודליה דרי על הנכונות, ההשקעה וההגעה מרצונה הטוב ובהתנדבות להרצאה בנושא "תזונה בריאה" בתכנית 'זינוק'.

תכנית 'זינוק' היא תכנית העצמה אישית תעסוקתית ומקצועית לצעירות המוכרות לשירותי הרווחה ומעוניינות ליצור שינוי משמעותי בחייהן.

הגעתה של אודליה לסדנא העלתה את רמת המודעות של המשתתפות בנושא תזונה נכונה ובריאה – שהינה משמעותית במיוחד בקרב נערות וצעירות מאוכלוסיות מוחלשות בחברה.

אנו מעריכות את תרומתך לקהילה ונשמח לשיתוף פעולה בהמשך עם המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית וכן עם התכנית.

בברכה,
מיכל מגוס וליאת בויקו- עובדיה
תכנית זינוק
באר-שבע

שיתוף: